УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Средње школе које школују ученике у подручју рада геодезија и грађевинарство удружују се у струковно удружење под називом : Удружење геодетских и грађевинских школа Србије. Школе се удружују у Удружење ради заједничког деловања, унапређивања и развоја организације и остваривања наставе  и других облика васпитно-образовног рада , примени и размени позитивних искустава. Представници школа удружених у Удружење геодетских и грађевинских школа Србије, које има статус правног лица, својим нормативним актима ближе уређују програмско деловање, органе и тела,  начин финансирања, као и друга питања која су од значаја за рад Удружења. Рад Удружења је јаван. Чланови Удружења могу имати статус сталних и придружених чланова. У Удружење су удружене све школе-установе  у Републици Србији у подручју рада геодезија и грађевинарство и оне имају статус сталних чланова Удружења. Придружени чланови могу бити: предузећа и установе у којима се остварује неки од облика  образовно-васпитног рада, социјални партнери из делатности  рада геодезија и грађевинарство, струковних удружења техничара и инжењера геодетске и грађевинске струке. У раду Удружења учествују  и представници Завода, Савета за стручно образовање  и образовање одраслих, Министарства просвете као и представници високошколских установа. Право предлагања и избора органа Удружења имају стални чланови.

ПРОГРАМСКО ДЕЛОВАЊЕ

Школа се удружује у Удружење ради разматрања предлога, давања  сугестија и мишљења на:

 • увођење нових образовних профила за стицање средњег образовања у трајању од три, односно четири године, стицање стручног оспособљавања за рад у трајању од годину дана, образовања за рад у трајању од две године и специјалистичког образовања у трајању од годину дана,
 • норматив простора, опреме и наставних средстава,
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави,
 • предлог мреже школа,
 • уџбеничку и другу литературу,
 • план организације стручног усавршавања наставника,
 • организацију такмичења ученика геодетских и грађевинских школа,
 • издавачку делатност везану за прикупљање и објављивање стручних текстова и превођења стручне литературе,
 • Удружење разматра и друга питања од заједничког интереса за рад школа.

СЕДИШТЕ  УДРУЖЕЊА 

  Седиште Удружења је у Суботици, Максима Горког 38

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Органи Удружења су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Стручни одбор
 • Надзорни одбор
 • Председник

СКУПШТИНА 

Скупштину Удружења  чине по један представник сваке школе-чланице (по правилу директор школе или лице које директор школе овласти), као и по један представник сваког од придружених чланова Удружења. Чланови Скупштине Удружења бирају се на четири године, с тим што им мандат може престати и раније о чему одлучује школа која их делегира. Школе чланице Удружења из чијих редова су изабрани председник, потпредседник и секретар Удружења могу у Скупштину делегирати по још једног члана. Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина, по правилу, одлучује јавним гласањем. Скупштина може одлучивати тајним гласањем о појединим питањима кад то захтева најмање једна петина укупног броја присутних чланова Скупштине. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Скупштина Удружења:

–     усваја Статут, као и одлуке о изменама и допунама Статутa;

–     утврђује план и програм рада Удружења;

–     бира и разрешава председника, потпредседника, секретара и чланове Управног и Надзорног одбора Удружења на мандатни период од четири године;

–     разматра  и  усваја,  најмање  једном  годишње,  извештај  Управног  и  Надзорног одбора;

–     разматра и усваја финансијски извештај;

–     утврђује  награде,   признања,  дипломе  и  плакате  ученицима,  наставницима, школама и институцијама за изузетно постигнуте резултате у савлађивању наставних садржаја и доприносу васпитно-образовном процесу;

–     одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

–     одређује школу-домаћина такмичења на предлог Управног одбора;

–     одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

–     одлучује о другим питањима од значаја за остваривања циљева Удружења.

Скупштина има редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице Скупштине одржавају се, по правилу, два пута годишње, а обавезно се седница мора одржати једанпут годишње. Ванредне седнице Скупштине заказују се на предлог председника Удружења, образложени предлог Управног или Надзорног одбора и на иницијативу најмање једне трећине чланова Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Уколико у року од 14 дана од подношења захтева у писаном облику председник не сазове Скупштину, Скупштину сазива подносилац захтева. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Ванредна Скупштина расправља и одлучује само о оним питањима ради којих је сазвана.

Одлуке Скупштине су обавезујуће за све чланице Удружења.

О спровођењу одлука старају се председник и Управни одбор.

УПРАВНИ ОДБОР 

Управни одбор је орган Скупштине који управља Удружењем између две Скупштине. Чланове Управног одбора предлаже председник Удружења, а по правилу Управни одбор чине директори школа односно   лице које директор школе овласти са 12 и више одељења у подручју рада геодезија и грађевинарство. У Управни   одбор могу да уђу и школе чланице Удружења које имају мање од 12 одељења у подручју рада, и то је по правилу директор школе, односно лице које он овласти, и то највише две школе, о чему одлучује Скупштина, а на предлог председника Удружења.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник Удружења сазива и председава седницама Управног одбора са правом гласа.

Управни одбор:

–     руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и организује редовно обављање делатности Удружења;

–     припрема и усваја предлог Статута, као и измене и допуне Статута Удружења;

–     именује чланове Стручног одбора на предлог председника Удружења;

–     припрема предлог годишњег плана рада и извештаја о раду Удружења;

–     припрема предлог финансијског плана и финансијског извештаја Удружења;

–     разматра и усваја план рада и извештаје Стручног одбора;

–     одлучује о формирању привремених стручних тела, поверавању одређених послова појединимчлановима, као и о ангажовању физичких или правних лица, за обављање одређених послова од интереса за Удружење на предлог Стручног одбора;

–     разматра и одлучује о издавачкој делатности Удружења;

–     одлучује о пријему и престанку чланства у Удружењу;

–     утврђује висину годишње чланарине;

–     одлучује о утрошку средстава и разматра финансијски извештај;

–     припрема материјале, предлоге одлука и одлучује о месту одржавања Скупштине;

–     остварује сарадњу са школама и другим организацијама из региона и ностранства;

–     одлучује о другим питањима за која нису на основу закона или Статута, надлежни други органи.

Управни одбор може да у циљу ефикаснијег рада, пренесе део својих овлашћења из члана 18. овог Статута на председника Удружења или на Стручни одбор. У случају из става 1. овог члана, Управни одбор у својој одлуци мора да дефинише задатак који треба обавити а који је у надлежности Управног одбора и рок у којем га треба обавити. Након обављеног посла из надлежности Управног одбора, председник Удружења, односно Стручни одбор подноси извештај Управном одбору.

СТРУЧНИ ОДБОР

Стручни  одбор  је  орган     Управног  одбора  Удружења  који  оперативно  спроводи активности на реализацији активности Удружења из члана 7. Статута. Чланове Стручног одбора предлаже председник Удружења из реда наставника стручних предмета у подручју рада. Број  чланова  и  састав  Стручног  одбора  дефинише  се  посебном  одлуком  Управног одбора, а на предлог председника и потпредседника Удружења. Потпредседник Удружења сазива и руководи радом Стручног одбора.

Стручни одбор обавља следеће послове:

–     припрема предлоге по питањима уређеним чланом 7. овог Статута,

–     предлаже координаторе и састав комисија за спровођење Републичког такмичења,

–     врши и друге послове које му Управни одбор повери.

Представници придружених чланова, као и представници Завода, Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Министарства просвете, Привредне коморе као и представници вискошколских установа, по указаној потреби учествују у раду Стручног одбора без права одлучивања.

За разматрање појединих питања и припрема предлога, остваривање појединих активности и одређених задатака Стручни одбор предлаже Управном одбору формирање сталних и повремених стручних тела–радних група и комисија.

Стручна тела се оснивају према потреби Удружења у складу са Законом, Статутом и другим општим актима Удружења:

– за практичну наставу;

– за стручне предмете;

– за наставна средства и уџбенике;

– за усавршавање наставника;

– за такмичење;

– за нове образовне профиле;

За чланове стручних тела услучају потребе, могу именовати и лица из струке или ван струке која нису запослена ушколама чланицама (професори са универзитета, представници министарстава и државних органа, Привредне коморе, привреде, локалних самоуправа и сл.).

НМАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор је независан орган Скупштине Удуржења и стара се о контроли законитости рада Удружења. Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и могу бити поново бирани. Чланови Надзорног одбора су истовремено и чланови Скупштине. Чланови Надзорног одбора не могу бити и чланови Управног одбора.

Надзорни одбор обавља следеће послове:

–     врши надзор над законитошћу рада Удуржења;

–     прегледа годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са законом;

–     утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Удуржења воде уредно и у складу са прописима;

–     подноси Скупштини Удружења извештај о резултатима надзора и

–     обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом.

О питањима из свог делокруга Надзорни одбор заједнице одлучује на својим седницама, најмање једанпут годишње, уколико је присутно најмање две трећине чланова. Одлуке доноси већином гласова од укупног броја својих чланова, јавним гласањем.

За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини Удружења.

ПРЕДСЕДНИК

Председника Удружења бира Скупштина Удружења, без конкурса, на четири године из реда чланова Скупштине. Кандидата за председника може предложити свака чланица Удружења. У случају када је предложено више од два кандидата, Скупштина се у претходном поступку изјашњава о сваком предложеном кандидату.

За председника Удружења изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног броја чланова Скупштине. Ако ни један од предложених кандидата ни у поновљеном гласању не добије потребну већину гласова, поступак предлагања се понавља. Одлука се  доноси  гласањем.  О  начину одлучивања  (јавно  или тајно)  Скупштина  се изјашњава пре почетка избора.

Потпредседника  и  секретара  Удружења  предлаже  председник  Удружења  из  реда наставника стручних предмета у подручју рада.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 

Председник Удружења је Исо Планић, директор Политехничке школе, Суботица

[email protected]

ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 

Потпредседник Удружења је Драган Пантовић, дипл.грађ.инж., Техничка школа Чачак,

[email protected]

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА 

Секретар Удружења је Васко Николов, дипл.инж.арх., Машинско-техничка школа “14.октобар”, Краљево
[email protected]