УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

 

Средње школе које школују ученике у подручју рада геодезија и грађевинарство удружују се у струковно удружење под називом : Удружење геодетских и грађевинских школа Србије. Школе се удружују у Удружење ради заједничког деловања, унапређивања и развоја организације и остваривања наставе  и других облика васпитно-образовног рада , примени и размени позитивних искустава. Представници школа удружених у Удружење геодетских и грађевинских школа Србије, које има статус правног лица, својим нормативним актима ближе уређују програмско деловање, органе и тела,  начин финансирања, као и друга питања која су од значаја за рад Удружења. Рад Удружења је јаван. Чланови Удружења могу имати статус сталних и придружених чланова. У Удружење су удружене све школе-установе  у Републици Србији у подручју рада геодезија и грађевинарство и оне имају статус сталних чланова Удружења. Придружени чланови могу бити: предузећа и установе у којима се остварује неки од облика  образовно-васпитног рада, социјални партнери из делатности  рада геодезија и грађевинарство, струковних удружења техничара и инжењера геодетске и грађевинске струке. У раду Удружења учествују  и представници Завода, Савета за стручно образовање  и образовање одраслих, Министарства просвете као и представници високошколских установа. Право предлагања и избора органа Удружења имају стални чланови.

 

ПРОГРАМСКО ДЕЛОВАЊЕ

Школа се удружује у Удружење ради разматрања предлога, давања  сугестија и мишљења на:

 • увођење нових образовних профила за стицање средњег образовања у трајању од три, односно четири године, стицање стручног оспособљавања за рад у трајању од годину дана, образовања за рад у трајању од две године и специјалистичког образовања у трајању од годину дана,
 • норматив простора, опреме и наставних средстава,
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави,
 • предлог мреже школа,
 • уџбеничку и другу литературу,
 • план организације стручног усавршавања наставника,
 • организацију такмичења ученика геодетских и грађевинских школа,
 • издавачку делатност везану за прикупљање и објављивање стручних текстова и превођења стручне литературе,
 • Удружење разматра и друга питања од заједничког интереса за рад школа.

 

СЕДИШТЕ  УДРУЖЕЊА 

  Седиште Удружења је у Новом Саду, Гагаринова 1

 

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Органи Удружења су:

 • Скупштина
 • Извршни одбор
 • Секретаријат
 • Председник
 • Потпредседник
 • Секретар

 

СКУПШТИНА 

Скупштину Удружења чине по два  представника сваке школе, односно чланице (од којих је један обавезно директор школе),   као и по један представник сваког од придружених чланова Удружења.
Чланови Скупштине Пословног удружења бирају се на четири године, с тим што им мандат може престати и раније о чему одлучује школа која их делегира.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршни орган Скупштине.
Чланови Извршног одбора предлажу се и бирају на предлог регионалних центара којих има пет (Ниш, Чачак, Суботица, Нови Сад и Београд).
Председник,  потпредседник и секретар  су чланови Извршног одбора по функцији.

Извршни одбор Удружења обавља следеће послове:

 • спроводи одлуке Скупштине Удружења,
 • припрема предлог Статута, као и измена и допуна Статута,
 • припрема предлог Програма рада и годишњи план рада Удружења,
 • припрема и утврђује предлоге аката које доноси Скупштина,
 • формира стална и повремена тела и комисије,
 • предлаже Скупштини домаћина Републичког такмичења,
 • именује координаторе за спровођење Републичког такмичења,
 • одлучује о утрошку средстава Удружења и извештава Скупштину о томе,
 • врши и друге послове које му Скупштина повери.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

Секретаријат Удружења је  оперативно тело Извршног одбора. Чине га председник, потпредседник и секретар Удружења.
Секретаријат припрема предлоге одлука и стара се о спровођењу одлука Скупштине и Извршног одбора.

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Председник Удружења је др Станко Матић, директор ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“, Нови Сад,  [email protected]

 

ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 

Потпредседник Удружења је Драган Пантовић, дипл.грађ.инж., Техничка школа Чачак, [email protected]

 

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА 

Секретар Удружења је Васко Николов, дипл.инж.арх., Шумарска школа Краљево, [email protected]